Wilno thorugh the 1920's

     

Szkolny Dwor and Kazimierowski alley

Planetarium

Return